Ubezpieczenia Obowiązkowe

Ubezpieczenia obowiązkowe


Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Przedmiotem ubezpieczenia jest obowiązkowa odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Kupując OC w PZU, otrzymujesz:

  • bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort, które obejmuje m.in.: bezpłatne holowanie zarówno dla sprawcy wypadku jak i poszkodowanego,
  • informację i kompleksową pomoc w razie wszelkich kłopotów drogowych,
  • niższą cenę za ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Super, PZU AutoSzyba i NNW Max,
  • bezpłatną Zieloną Kartę.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników

Jedno z kilku ubezpieczeń obowiązkowych dla rolników. Jego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie OC chroni rolnika przed dotkliwymi finansowymi konsekwencjami, które mogą wynikać z różnego rodzaju nieprzewidzianych szkód. Z polisy mogą korzystać zarówno posiadacze jak i współposiadacze gospodarstwa rolnego.
 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

PZU wypłaca odszkodowanie z polisy OC jeśli rolnik, osoba żyjąca z nim we wspólnym gospodarstwie lub w nim pracująca zostali pociągnięci do odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata lub zniszczenie mienia. Właściciel gospodarstwa nie musi dłużej obawiać się konieczności wypłacania ogromnych odszkodowań. A jak wiadomo, na terenie gospodarstw rolnych może dojść do wielu nieprzewidzianych wypadków – na przykład na skutek użycia maszyn rolniczych. Wszelkie koszty przejmuje wtedy na siebie PZU.
 

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych

Ten rodzaj obowiązkowej polisy dotyczy rolników – posiadaczy budynków mieszkalnych i gospodarczych. W przypadku strat wyrządzonych przez żywioł i rozmaite zdarzenia losowe PZU SA zwraca właścicielom wartość zniszczonego mienia.  Składki są stosunkowo niskie, natomiast odszkodowanie wypłaca się na realnym poziomie. Jako, że ubezpieczenie jest obowiązkowe to obejmuje  wszystkich rolników, którzy mają w swych gospodarstwach budynki mieszkalne, inwentarskie i in. Uwaga - obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu pokrycia budynku dachem.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Rolnik ma prawo do odszkodowania za straty w budynkach spowodowane przez ogień, huragan, opady śniegu, powódź, grad, podtopienia wskutek deszczu nawalnego, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpniecie, lawinę oraz upadek statku powietrznego. Wypłacane odszkodowanie pokrywa realny poziom zaistniałych zniszczeń.
 

Obowiązkowe dotowane ubezpieczenie upraw

Rolnicy mogą ubezpieczyć w PZU swoją produkcję roślinną od klęsk losowych – np. przymrozków czy huraganów - powodujących straty w plonach. Ubezpiecza się także nakłady poniesione na uprawę roślin.

Zgodnie z ustawą o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r., Nr 150, poz. 1249 z późniejszymi zmianami), rolnicy zobowiązani są zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych ubezpieczając co najmniej 50 % powierzchni upraw, do których zgodnie z w/w ustawą przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych.

Produkt adresowany jest do rolników będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2021-10-15
USD 3,9413 +0,03%
EUR 4,5733 -0,08%
CHF 4,2691 -0,29%
GBP 5,4083 +0,11%
Wspierane przez Money.pl